โครงการวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๖  
 

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญของผู้นับถือศาสนาพุทธทุกคน   แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญ รักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน  โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันศาสนา จึงร่วมกับ องค์กรภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพฯ สภาองค์กรชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมคนพิการ และกลุ่มสตรี  จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๒.เพื่อทำนุบำรุงสถาบันทางศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ในท้องถิ่น
๓.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชน ประชาชน  คณะครู นักเรียน โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพฯ  และองค์กรต่างๆในพื้นที่  จำนวน  ๒๐๐ คน
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 15.33 น. โดย คุณ อุมาพร พรหมศรี

ผู้เข้าชม 769 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย