หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินท์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
ตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
มีดเดินป่า
 
สถานีตำรวจประจำตำบล
 
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารภายในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2552
 
 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองห [ 24 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 357 
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อ [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 359 
การประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
 
ทต.บ้านเชี่ยน เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านผู้ใหญ่ธนพงษ์ หม่ [ 4 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการปรบปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางหลวง TOR จัดจ้างซ่อมรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังห [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จัดเก็บเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบาง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654 เทศบาลตำบลบางห [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบา [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก ปรึกษาหารืมร่วมกัน ในการรับผู้ป่วยจิตเวช กลับบ้าน [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโคก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
การดำเนินโครงการหมู่บ้านสวย ถนนสวย จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (INFO ระบบใหม่) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
รายงานการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอหันคา) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0023.1/ว329 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วน ที่ ชน 0023.1/ว326 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA Report 2020) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ระบบใหม่) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563 (ด่วนที่สุด) [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินคูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การมอบหมายภารกิจ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาอบต.เขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
 
 
สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (22 ม.ค. 2564)    อ่าน 960  ตอบ 4  
ขอประปาชั่วคราว เพื่อการเกษตร (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 099-294-9998