ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  
 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
ปรากฏว่าครบห้วงกำหนดระยะเวลาการประชุม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.31 น. เป็นต้นไป
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
                                                    นางมาลี  คงเกาะ
                                          ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 10.22 น. โดย คุณ เอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

ผู้เข้าชม 11 ท่าน