หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
 
  (1)     2      3      4