คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น


แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

  (1)     2      3      4