หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินท์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 

นางสาวณัชชา ชำนาญศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 พ.จ.อ.หญิง ดวงมณี จันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอุมาพร พรหมศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศิริพร แต๋ตวง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


กาญจนาพร สายกองคำ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นางศิริพร เนี่ยมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ศศิธร ทัดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
ครู คศ.1