หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หาดท่าเสา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สนง.ทต.หาดท่าเสา
อนามัย ต.หาดท่าเสา
การทำไม้ก้านธูป
พระครูอรรถชัยคุณ
พระนอนวัดใหม่วงเดือน
อุโบสถวัดใหม่วงเดือน
รร.รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
แหล่งน้ำสำคัญในตำบล
การเกษตรสมบูรณ์
นายสุรินทร์ ทองขวัญ
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1
2
3
 
ตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุข
สถานีตำรวจประจำตำบล
รพสต.ตำบลหาดท่าเสา
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2552
 
 
 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการเกษตร
    แนวทางการพัฒนา
    1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
    1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค –บริโภค และการเกษตร
    1.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางเกษตร
    1.4 ส่งเสริม และสนับสนุน ระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    1.5 ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการพัฒนา
    2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    2.2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด
    2.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา
    3.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
    3.2 การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบำบัดผู้ติดยาเสพติด
    3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    3.4 การส่งเสริม และสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
    3.5 การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
    3.6 การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    3.7 การส่งเสริม และสนับนสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
    3.8 การส่งเสริมและสนับสนุนระบบจราจร และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
    4.1 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    4.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    แนวทางการพัฒนา
    5.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
    5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
    5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
       
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 099-294-9998