ท่านอยากให้
การคมนาคม ( 39 )
52.70%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 11 )
14.86%
การสื่อสารภายในหมู่บ้าน ( 13 )
17.57%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 11 )
14.86%